Free Download: Guru Stotram - Gurur-Brahmaa Gurur Vissnnur Gururdevo Maheshvarah

https://drive.google.com/file/d/0B15zciSCZGQtUnl5aE5Udnc0NUk/view?usp=sharing Click here to download Guru Stotram, Guru Namaskaram


Click here to download the நவக்க கோள்கள் துதி PDF in Tamil

Guru Stotram


-1- Gurur-Brahmaa Gurur-Vissnnur-Gururdevo Maheshvarah |
Gurure[-I]va Param Brahma Tasmai Shrii-Gurave Namah

-2- Akhanndda-Mannddala-Akaaram Vyaaptam Yena Cara-Acaram |
Tat-Padam Darshitam Yena Tasmai Shrii-Gurave Namah

-3- Ajnyaana-Timira-Andhasya Jnyaana-[Aa]n.jana-Shaalaakayaa |
Cakssur-Unmiilitam Yena Tasmai Shrii-Gurave Namah

-4- Sthaavaram Janggamam Vyaaptam Yena Krtsnam Cara-Acaram |
Tat-Padam Darshitam Yena Tasmai Shrii-Gurave Namah

-5- Cid[t]-Rupenna Pari-Vyaaptam Trai-Lokyam Sa-Cara-Acaram |
Tat-Padam Darshitam Yena Tasmai Shrii-Gurave Namah

-6- Sarva-Shruti-Shiro-Ratna-Sam-Udbhaasita-Muurtaye |
Vedaanta-Ambuuja-Suuryaaya Tasmai Shrii-Gurave Namah

-7- Caitanyah Shaashvatah Shaanto Vyoma-Atiito-Niran.janah |
Binduu-Naada-Kala-[A]atiitas-Tasmai Shrii-Gurave Namah

-8- Jnyaana-Shakti-Sama-Aruuddhas-Tattva-Maalaa-Vibhuussitah |
Bhukti-Mukti-Pradaataa Ca Tasmai Shrii-Gurave Namah

-9- Aneka-Janma-Sampraapta-Karme[a-I]ndhana-Vidaahine |
Aatma-N.jaana-Agni-Daanena Tasmai Shrii-Gurave Namah

-10- Shossannam Bhava-Sindhoshca Praapannam Saara-Sampadah |
Yasya Paado[a-U]dakam Samyak Tasmai Shrii-Gurave Namah

-11- Na Guror-Adhikam Tattvam Na Guror-Adhikam Tapah |
Tattva-Jnyaanaat Param Naasti Tasmai Shrii-Gurave Namah

-12- Man[d]-Naathah Shrii-Jagannaatho Mad-Guruh Shrii-Jagad[t]-Guruh |
Mad-Aatmaa Sarva-Bhuuta-[A]atmaa Tasmai Shrii-Gurave Namah

-13- Gurur-Aadira-Na-Adish-Ca Guruh Parama-Daivatam |
Guroh Parataram Naasti Tasmai Shrii-Gurave Namah

-14- Brahma-[A]anandam Parama-Sukhadam Kevalam Jnyaana-Muurtim
Dvandva-Atiitam Gagana-Sadrsham Tat-Tvam-Asy[i]-Aadi-Lakssyam |
Ekam Nityam Vimalam-Acalam Sarva-Dhii-Saakssii-Bhuutam
Bhaava-Atiitam Tri-Gunna-Rahitam Sad-Gurum-Tam Namaami


https://drive.google.com/file/d/0B15zciSCZGQtUnl5aE5Udnc0NUk/view?usp=sharing Click here to download Guru Stotram, Guru Namaskaram

 

Related blogs - Way of living: